پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمنداخبار
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد دیدار مدیر شركت  بیمه معلم استان مازندران با رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی مازندران  جديد!
کد خبر : ۱۲۱۵۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ 
۱۳:۶:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۵
کد خبر : ۱۲۱۴۷۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ 
۱۱:۵۸:۶  | 
تعداد بازدید : ۲۸
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری جلسه كمیته فنی برنج ارگانیك  جديد!
کد خبر : ۱۲۱۵۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ 
۱۱:۲۳:۱۷  | 
تعداد بازدید : ۹
کد خبر : ۱۲۱۳۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ 
۱۵:۲:۶  | 
تعداد بازدید : ۳۵
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری جلسه كمیته فنی تولید برنج ارگانیك  جديد!
کد خبر : ۱۲۱۵۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ 
۱۴:۴۷:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۲۳
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری گردهمایی پژوهشگران مركبات و میوه های نیمه گرمسیری در پژوهشكده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری 
کد خبر : ۱۲۱۲۴۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ 
۱۸:۴۷:۲۲  | 
تعداد بازدید : ۳۷
صفحه1از3123.بعدي.برو5.3.12.0
V5.3.12.0